NoWaQuette

NoWaQuette is een trainingsprogramma van Stichting Normen & Waarden Nederland voor het voortgezet en middelbaar onderwijs.

NoWaquette is een training die leerlingen inzicht geeft op 6 belangrijke kernthema's, te weten Communicatie, Respect, Verantwoordelijkheid, Etiquette, Samenwerken en Be Social in Media.

Kennis van deze thema's zorgt voor het tegengaan van ongewenst gedrag op school en in de maatschappij. Als je leerlingen op jonge leeftijd al bewust maakt van omgangsvormen, respect, etiquette, kortom de algemeen aanvaarde normen en waarden, dan hebben zij daar de rest van hun leven profijt van! Het is van groot belang om al op jonge leeftijd in te zetten op verbetering van sociale vaardigheden, zodat toekomstige sociale en/of psychische problemen voorkomen of verminderd kunnen worden. Sociale isolering in de kindertijd kan samengaan met een verhoogde mate van jeugddelinquentie, vroegtijdige schoolverlating, slechtere schoolprestaties en psychische problemen. Juist om op jonge leeftijd te beginnen met het bewust maken van normen en waarden maakt dat het op latere leeftijd alleen maar makkelijker wordt, om respectvol met elkaar om te gaan.

Jouw titel komt hier

Vul een subtitel in

Respect

Samenwerken

Etiquette

Voortgezet en Middelbaar onderwijs

Het NoWaQuette programma voor het Middelbaar Onderwijs heeft 6 kernthema's:

Communicatie, Respect, Verantwoordelijkheid, Etiquette, Samenwerken en Be Social in Media.

Leerlingtrainingen

Alle leerlingen die deelnemen worden getraind op deze specifieke thema's. De medewerkers van de school zullen hierbij een voorbeeldfunctie hebben. De training is erop gericht dat studenten kennis over en inzicht krijgen in normen, waarden en etiquette, zodat zij sociale vaardigheden ontwikkelen die onontbeerlijk zijn als het gaat om het dragen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het leefklimaat (burgerschapsvorming) binnen een multiculturele samenleving.

Vragen die o.a. in de training aan bod komen:

 • Hoe gedragen we ons tegenover elkaar? (Omgangsvormen/beleefdheidsvormen)
 • Hoe spreken we elkaar aan? (Communicatie verbaal en non-verbaal)
 • Hoe gaan we online met elkaar om? (Be Social in media)
 • Hoe accepteren en respecteren we elkaar? Hoe tonen we respect voor (de spullen van) een ander? (Respect)
 • Hoe zorgen we met zijn allen voor een gezellig, veilig klimaat op school?(Verantwoordelijkheid)

Het is belangrijk dat jongeren zich bewust worden van hun gedrag en elkaar op een positieve manier leren aanspreken op negatief gedrag en taalgebruik.

Studenten krijgen een theorieles en een praktijkles waarin geoefend wordt door middel van rollenspelen.

Belangrijke onderwerpen in de training:

 • Bewust worden van eigen gedrag en het gedrag van anderen
 • Iedereen is uniek en gelijkwaardig
 • Omgaan met anderen op een beleefde manier
 • Op een positieve manier anderen aanspreken op hun gedrag
 • Proactief in plaats van reactief reageren
 • Verantwoordelijkheid dragen voor jezelf en je omgeving
 • Houden aan afspraken en regels
 • Met elkaar zorg dragen voor een veilig, schoon en plezierig schoolklimaat
 • Hoe stellen we ons op tegen anderen bij sollicitaties
 • Accepteren en respecteren van elkaar en elkaars spullen
 • Normen en waarden; wat zijn dat eigenlijk?
 • Etiquette; beleefdheid, omgangsvormen, tafelmanieren, kleding, taalgebruik, lichaamstaal
De trainingen van NoWaQuette zijn zeer interactief met af en toe een beetje humor.

NoWaQuette certificaat

Als leerlingen de theorie als de praktijk met goed gevolg hebben doorlopen en de geleerde sociale vaardigheden kunnen toepassen, krijgen ze tijdens de diploma-uitreiking ook een NoWaquette-certificaat.
NoWaQuette is een training van Stichting Normen & Waarden Nederland.